El 20 d´ Octubre de 2010, es firma un contrate de col.laboració amb l´ empresa Ortopedia Clot.